Knowledge

มัสคูลสเปรย์ "กระดูกไก่ดำ" สุดยอดสมุนไพรลดปวด

 

มัสคูลสเปรย์ ย่อมากจาก muscle ที่แปลว่ากล้ามเนื้อ cool ที่แปลว่าเย็น เพราะหลังจากฉีดสเปรย์ตัวนี้ลงที่ผิวแล้ว จะให้ความรู้สึกเย็นสบายคลายความปวดลงทันที แท้จริงแล้วที่เราตั้งชื่อนี้ เพราะเป้าหมายของเราคือส่งยาไทยออกขายตลาดโลก ฝรั่งจะได้เข้าใจ ตัวยาสำคัญคือสมุนไพรไทยที่ชื่อว่ากระดูกไก่ดำ จากการค้นพบองค์ความรู้พื้นบ้าน ในการสำรวจของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปรากฏบันทึกหลักฐานในหนังสือบันทึกแผ่นดินเล่มที่ 5 หนังสือสมุนไพรประคบอาบอบนวด โดย ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร ตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2555 กล่าวถึงการใช้กระดูกไก่ดำ (บัวฮาดำ) ในหมอยาพื้นบ้านหลายพื้นที่และหลายชาติพันธุ์ ทั้งหมอยาอีสาน หมอยาไทยใหญ่ หมอยาเมืองเลย หมอยากะเหรี่ยง หมอยาไทย โดยใช้ใบตำกับเหล้าทั้งกินและทาภายนอก โดยสรรพคุณที่โดดเด่นคือใช้แก้ปวด ไม่ว่าจะเป็นปวดข้อ ข้ออักเสบ ข้อบวม ปวดหลัง ปวดเอว ปวดกระดูก ปวดร่างกายเวลามีระดู ปวดหัว ซึ่งมีข้อมูลการใช้ตรงกับหลักฐานในตำราของประเทศไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีการใช้ในการแพทย์โบราณที่มีมามากกว่า 5000 ปี คือการแพทย์อายุรเวท (อินเดีย) และการแพทย์ยูนานิ (ตะวันออกกลาง)

จากภูมิปัญญาสู่การนำมาใช้จริง เมื่อเล็งเห็นประโยชน์ของการใช้ที่มีมาอย่างยาวนานทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ประกอบกับการทบทวนวรรณกรรม พบการศึกษาที่แสดงให้เห็นฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของกระดูกไก่ดำในการบรรเทาอาการปวดลดอักเสบได้เป็นอย่างนี้ ซึ่งสอดคล้องกับการใช้เป็นยามาแต่โบราณ มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรคือองค์กรแรกของประเทศไทยและของโลก !!! ที่พัฒนาการใช้กระดูกไก่ดำเป็นตำรับยาใช้ภายนอกในรูปแบบสเปรย์ ภายใต้การคิดค้นและพัฒนาสูตรของ ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร และทีมวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร

ในปี พ.ศ. 2555 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้จัดกิจกรรมสาธิตการทำสเปรย์กระดูกไก่ดำ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ต่อมาพบว่ามีเสียงตอบรับผลการใช้ไปในทางที่ดี 
สเปรย์กระดูกไก่ดำสามารถบรรเทาอาการปวด และมีผลทำให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้น เกิดการบอกต่อข้อมูลกันไปในวงกว้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจึงทำสเปรย์กระดูกไก่ดำใช้ในส่วนบริการผู้ป่วยนอกของการแพทย์แผนไทยในระบบ 
FAST TRACK คือ ร้านยาไทยโพธิ์เงินโอสถอภัยภูเบศร 

ในปี พ.ศ. 2558 คณะนิสิตแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ได้ทำการศึกษาวิจัยประสิทธิผลของสเปรย์กระดูกไก่ดำ ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดเฉียบพลันและเรื้อรัง พบว่าสเปรย์กระดูกไก่ดำ มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาอาการปวดทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังโดยเห็นผลการรักษาได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ยา ทั้งในแง่ของการลดอาการปวดกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ข้อ และกระดูกจากสภาวะโรคต่างๆ เช่น ข้ออักเสบ ข้อเสื่อม กล้ามเนื้ออักเสบ เอ็นอักเสบ และผลการรักษาดังกล่าวช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้นอีกด้วย

ในปี พ.ศ. 2559 สเปรย์กระดูกไก่ดำถูกนำเข้ามาในบัญชียาสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ในปี พ.ศ.2560 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ตัดรายการยาทาแก้ปวดแผนปัจจุบันเมทิล- ซาลิไซเลต ออกจากบัญชียาโรงพยาบาล และนำสเปรย์กระดูกไก่ดำเข้ามาใช้ทดแทน โดยแพทย์แผนปัจจุบันสามารถสั่งใช้ยาให้แก้ผู้ป่วยได้ 

ด้านคุณภาพ 
วัตถุดิบสมุนไพรกระดูกไก่ดำ ที่นำมาใช้ในการผลิตสเปรย์กระดูกไก่ดำ ปลูกภายใต้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ คัดสรรคุณภาพสูงที่มาจากการเพาะปลูกโดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลง และสารเคมีอื่นๆ เข้าสู่กระบวนการผลิตในโรงงานที่ได้มาตรฐานสากล GMP/PICs มีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูก การเก็บเกี่ยววัตถุดิบ ก่อนนำมาผลิต ระหว่างการผลิต จนถึงผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป จะมีการสุ่มตรวจตามเกณฑ์มาตรฐานการผลิตเหมือนยาแผนปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปมีการเก็บรักษาในพื้นที่ที่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอย่างเหมาะสม 

ด้านความปลอดภัย 
ไม่มีรายงานถึงผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายจากการใช้เป็นยาภายนอก

ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ขององค์กรที่จะช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาการใช้ยาสมุนไพรให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตำรับยาสมุนไพร ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน ศึกษาวิจัยการใช้ยาสมุนไพรในผู้ป่วย การให้ความรู้สมุนไพรแก่ประชาชนทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ก็เพื่อหวังแต่เพียงว่า....ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้ยาสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย และประเทศไทยมีตำรับยาสมุนไพรใช้ในประเทศ ลดการขาดดุลการค้าในการนำเข้ายาจากต่างประเทศ